Log ind

Vedtægter

§1. Navn

Klubbens navn er "smart klub danmark".

Klubbens navn og logo må kun benyttes i forbindelse med arrangementer, godkendt af bestyrelsen.

Klubben har hjemsted i den til enhver tid værende formands hjemstedskommune. Klubbens adresse er den til enhver tid værende formands adresse.

 

§2. Formål

Klubbens formål er fremme interessen for smart bilen samt at virke som samlingssted for ejere og interesserede af smart bilen.

Det er ligeledes klubbens formål at afholde forskellige klubaktiviteter som virker fremmende for klubbens virke.

 

§3. Medlemskab

Enhver med interesse for smart bilen kan, mod at betale et kontingent, blive medlem af smart klub danmark.

Et medlemskab udløser en stemme ved generalforsamlingen.

Indmeldelse kan ske via klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til bestyrelsen.

Medlemmer, der vil udmeldes, kan meddele dette til bestyrelsen, hvorefter deres rettigheder i klub-regi ophører ved udgangen af kontingentåret.

 

§4. Kontingent

Kontingentet er helårligt og forfalder pr. 1. januar. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

Ved indmeldelse i perioden 1/1 til 30/6 betales fuldt kontingent for det indeværende år.

Ved indmeldelse i perioden 1/7 til 30/9 betales for de 2 sidste kvartaler i indeværende år, svarende til 50% af årskontingentet.

Ved indmeldelse i perioden 1/10 til 31/12 er resten af indeværende år gratis og der betales samtidig det fulde kontingent for det efterfølgende år.

Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr som fastsættes på generalforsamlingen.

Ved kontingentrestance ud over en måned, for hvilket der er rykket en gang, fortabes medlemskabet.

Ved genindmeldelse gælder de normale regler for indmeldelse i klubben.

Udmeldte og ekskluderede medlemmer har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent.

 

§5. Eksklusion

Beslutning om eksklusion af et medlem kan træffes af bestyrelsen, hvis medlemmet gennem sin optræden har vist, at han/hun ikke respekterer de af klubben givne bestemmelser eller på anden måde skader klubben.

En sådan beslutning kan af den ekskluderede appelleres til den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Den årlige generalforsamling afholdes i forbindelse med træf og indkaldes med mindst 4 ugers varsel, ved offentliggørelse på hjemmesiden, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
  6. Indkomne forslag
  7. Valg ifølge §8
  8. Valg af en revisor
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før general-forsamlingen. Dette gælder også lovændringer. Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

 

§7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.

Den ekstraordinære generalforsamling skal i begge tilfælde indkaldes med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

 

§8. Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og er klubbens besluttende organ.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 3 medlemmer vælges i lige år. 2 medlemmer vælges i ulige år. 2 suppleanter vælges hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af medlemmerne er til stede.

Til bestyrelsen kan der ikke vælges personer der har forretningsmæssige relationer til smart.

Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen følger denne valgperioden for det bestyrelsesmedlem der erstattes.

 

§9. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Den valgte revisor skal inden årets generalforsamling have mulighed for at gennemgå regnskabet og bilag, samt løbende have mulighed for at kontrollere regnskabet.

 

§10. Klubbens opløsning

Forslag til klubbens opløsning kan kun vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og kun med 3/4 flertal af klubbens fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Eventuelle aktiver overdrages til Danmarks Tekniske Museum.

 

§ 11

Klubben tegnes i almindelighed af formanden.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, tegnes klubben af mindst 2/3 af den samlede bestyrelse.


Således vedtaget på generalforsamling den 5. juni 2021

Seneste fra forummet

man 20. maj 2024 11:16
lør 18. maj 2024 09:16
søn 28. apr 2024 08:00
Gå til forummet